Regulamin 

I. Organizator

 1. Organizatorem Biegu na 5km, zwanym dalej „Biegiem”, jest – na podstawie powierzenia przez firmę Agencja Reklamowa Storm Sławomir Szczęsny – Stowarzyszenie Warszawski Klub Biegacza, wpisane do KRS 0000478277, z siedzibą w Warszawie 00-459, przy ulicy Myśliwieckiej 9. Firma Agencja Reklamowa Storm Sławomir Szczęsny, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod NIP: 125-003-94-23, z siedzibą w Warszawie 04-129 przy ul. Sulejkowskiej 35/12  jest współorganizatorem imprezy zabezpieczającym inne świadczenia uczestników.Organizator i Współorganizator – zwani są dalej łącznie: „Organizator”.

II. Cele

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Promocja Warszawy jako miasta przyjaznego dla biegaczy.
 4. Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa.

III. Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się w dniu 2 września 2017 r. w Warszawie.
 2. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu zostaną opublikowane na stronie internetowej Biegu (dalej jako: „Strona Internetowa”) nie później niż dnia 31 lipca 2016 r.
 3. Długość trasy wynosi 5 km.
 4. Trasa będzie posiadała atest PZLA i IAAF.
 5. Trasa będzie posiadała oznaczenie co jeden kilometr.
 6. Uczestnicy (dalej jako: „Uczestnicy”) ustawiają się na starcie w wyznaczonych przez Organizatora strefach zgodnie z zadeklarowanymi czasami podczas rejestracji. Informacja o podziale na strefy znajduje się na Stronie Internetowej.
 7. Pomiar czasu będzie dokonywany systemem elektronicznym na podstawie przyklejonych do numeru startowego chipów. Ustalenie kolejności Uczestników na mecie odbywać się będzie na podstawie osiągniętych czasów netto (za wyjątkiem pierwszych 50 zawodników).
 8. Termin, miejsce i trasa Biegu może ulec zmianie, jak również Bieg może zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych). W przypadku odwołania Biegu z winy Organizatora, Organizator zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej, o której mowa w rozdziale VIII ust. 1 Regulaminu (dalej jako: „Opłata Rejestracyjna”).

IV. Limit czasu

 1. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 45 min.
 2. Uczestnicy Biegu, którzy po upływie 45 min od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 4 kilometra, otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

V. Punkt odświeżania

 1. Punkt odświeżania z wodą będzie znajdował się na mecie.

VI. Warunki uczestnictwa

 1. Wszyscy Uczestnicy Biegu muszą być urodzeni nie później niż w dniu 02.09.2003 r., czyli w dniu Biegu mieć ukończone 14 lat.
 2. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg ze zwierzętami. Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z kijkami (trekingowymi i Nordic Walking).
 3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej jako: „Formularz Rejestracyjny”) znajdującego się na Stronie Internetowej, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, a także: a) wyrażenie zgody na przekazanie przez Organizatora tych danych osobowych Partnerom Biegu, b) udzielenie Organizatorowi i Partnerom Biegu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych własnych produktów i usług oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych o produktach i usługach Partnerów Biegu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wyrażenie zgody na posługiwanie się Partnerom lub podmiotom działającym na ich zlecenie środkami komunikacji na odległość, w szczególności telefonem, w celu przeprowadzenia badań marketingowych dotyczących produktów i usług.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest również wyrażenie zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.
 5. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane będzie dodatkowo oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego (dalej jako: „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego”) o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.
 6. W przypadku wyczerpania się limitu Uczestników określonego przez Organizatora na Stronie Internetowej rejestracja zostanie zamknięta.
 7. Numery startowe przydzielane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 8. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona.
 9. Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe przekazanie numeru startowego innej osobie.
 10. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą proszone o zejście z trasy przez obsługę trasy biegu.
 11. Zabrania się wnoszenia na trasę Biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych. Nie zostaną dopuszczone do udziału w Biegu osoby, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz/lub napojów alkoholowych.
 12. Niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skracanie trasy poprzez wbieganie na krawężniki, chodniki i inne części drogi nie będące jezdnią, może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika Biegu, podobnie jak naruszenie ust. 9 i 10 powyżej.
 13. Organizator zwraca uwagę Uczestników Biegu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.
 14. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Biegu.
 15. Na trasie Biegu dostępna będzie bezpłatna pomoc medyczna, udzielana przez firmę medyczną, z którą Organizator posiada umowę na obsługę medyczną Biegu.
 16. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 17. Organizator zobowiązuje się do posiadania stosownego ubezpieczenia, obligatoryjnie wymaganego przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 18. Uczestników Biegu obowiązują przepisy PZLA, IAAF oraz niniejszy Regulamin.

VII. Zgłoszenie i rejestracja do Biegu

 1. Zgłoszenia do Biegu przyjmowane są poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej, zawierający dane osobowe oraz kontaktowe.
 2. Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego zostanie założone konto Uczestnika, a na podany w Formularzu adres e-mail wysłane wygenerowane hasło. Aby ukończyć rejestrację, należy dokonać Opłaty Rejestracyjnej (zob. rozdział VIII ust. 1-4 Regulaminu).
 3. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej na podany adres e-mail przesłana zostanie informacja o nadanym numerze startowym. Jeśli taka wiadomość nie dotrze (np.: z powodów technicznych, złego adresu email czy zakwalifikowania jako spam), status rejestracji można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie.
 4. Aby odebrać Pakiet Startowy (zob. też: rozdział VIII ust. 5-6 Regulaminu), należy wydrukować w panelu Uczestnika potwierdzenie rejestracji, które Organizator uruchomi nie później niż do dnia 31 lipca 2017r. Wydruk ten będzie zawierał dane potrzebne do weryfikacji Uczestnika podczas odbioru Pakietu Startowego wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi oraz miejscem na odręczny podpis, potwierdzający akceptację niniejszego Regulaminu, w tym także zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku Uczestnika oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Biegu. Wydruk potwierdzeń jest przesunięty w czasie w stosunku do faktycznego czasu rejestracji Uczestnika, by zapewnić aktualność zawartych w nim informacji organizacyjnych.


VIII. Opłata Rejestracyjna oraz odbiór Pakietu Startowego

 1. Uczestnictwo w Biegu związane jest z obowiązkiem uiszczenia Opłaty Rejestracyjnej. Wysokość Opłaty Rejestracyjnej wniesionej do dnia 31 lipca 2017 r. wynosi 55 zł. W późniejszym terminie może ulec zmianie. Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami udostępnionymi przez Organizatora w terminie podanym na Stronie Internetowej lub do wyczerpania limitu Pakietów Startowych.
 2. W przypadku dokonania Opłaty Rejestracyjnej za pośrednictwem Strony Internetowej płatność możliwa jest wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty, PLN). Transakcje obsługiwane są przez system płatności internetowych Platnosci.pl, który jest prowadzony przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie odrębnego regulaminu opracowanego przez PayU S.A.
 3. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeniesienie raz wniesionej Opłaty Rejestracyjnej na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może natomiast dokonać wpłaty Opłaty Rejestracyjnej w imieniu innych Uczestników Biegu.
 5. Opłata Rejestracyjna jest opłatą za uczestnictwo w Biegu, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata Rejestracyjna przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Biegu.
 6. Uczestnicy Biegu otrzymają w Pakiecie Startowym m.in. koszulkę okolicznościową, zwaną dalej „Koszulką”. Rozmiar Koszulki Uczestnik wybiera podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego. Wybrany rozmiar zostaje przypisany Uczestnikowi w momencie zaksięgowania Opłaty Rejestracyjnej na koncie Organizatora. Organizator informuje o ograniczonej ilości dostępnych rozmiarów i nie gwarantuje Uczestnikowi ich pełnej dostępności przez cały okres trwania rejestracji.
 7. Odbiór Pakietów Startowych odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. W celu odbioru Pakietu Startowego należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi podczas rejestracji oraz wydrukowane i podpisane potwierdzenie rejestracji (dostępne po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie). Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych. Jego treść znajduje się na Stronie Internetowej.
 8. Organizator zapewnia depozyt, w którym Uczestnicy będą mogli pozostawić swoje rzeczy osobiste. Uczestnicy Biegu otrzymają w Pakiecie Startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Odbiór rzeczy pozostawionych w depozycie będzie możliwy na podstawie okazanego numeru startowego. Nie jest możliwe pozostawienie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.


IX. Klasyfikacja i nagrody

 1. W Biegu będzie prowadzona klasyfikacja generalna z podziałem na płeć.
 2. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg, otrzymają pamiątkowy medal oraz certyfikat ukończenia Biegu do pobrania ze Strony Internetowej.
 3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary.


X. Polityka prywatności

 1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora. Administratorem danych osobowych jest Agencja Reklamowa Storm.
 2. Dane osobowe Uczestników umieszczone w Formularzu Rejestracyjnym mogą być przetwarzane:a) w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu,
  b) w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 3. Po otrzymaniu zgody Uczestnika, Organizator oraz Partnerzy Biegu będą uprawnieni do przetwarzania danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji Biegu na 5km (zob.: rozdział VI, ust. 4).
 4. Po otrzymaniu zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji Biegu na 5km, Organizator oraz Partnerzy będą uprawnieni do przekazywania Uczestnikowi informacji handlowych i marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany adres e-mail lub numer telefonu, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 5. Po otrzymaniu zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji Biegu na 5km, Organizator będzie uprawniony do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu i funkcjonowania Strony Internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Ponadto, dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 6. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej Platności.pl są szyfrowane.
 7. Organizator – Agencja Reklamowa Storm zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności do zgłoszenia zbioru danych osobowych i jego przetwarzanie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


XI. Postanowienia końcowe

 1. Kontrola antydopingowa. Organizator zastrzega prawo przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród Uczestników Biegu. Kontroli antydopingowej mogą zostać poddani w szczególności zdobywcy I, II, III miejsca w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Pisemne protesty dotyczące wyników Biegu można składać w szczególności e-mailem na adres Organizatora ( biuro@polmaratonpraski.pl ) lub pisemnie listem poleconym na adres siedziby Organizatora (00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 9), z dopiskiem „Protest”, w dniu Biegu. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od daty ich otrzymania.
 4. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Biegu można składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Biegu, w szczególności na adres e-mail Organizatora wskazany w ust. 3 powyżej lub pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora wskazany również w ust. 3 powyżej, z dopiskiem „Reklamacja”. Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.